Общи условия
ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
ОБЩИ УСЛОВИЯ
РЕКЛАМАЦИИ
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕДекларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Известно ми е, че Доставчикът е администратор на лични данни. Предоставям доброволно и свободно личните си данни на Доставчика за целите на получаване на бюлетини от Доставчика. Декларирам, че съм запознат/а с правото си на достъп до отнасящите се до мен лични данни, както и с правото си да поискам коригирането на събраните лични данни. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да оттегля съгласието си по всяко време. Декларирам, че съм запознат/а, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни когато личните данни са обработвани въз основа на съгласие предоставено от мен, преди то да бъде оттеглено.
 
 


 Общи условия на онлайн магазин Contrabanda.bg

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Райвъл 04“ ООД, ЕИК 131235645, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Contrabanda.bg.
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Райвъл 04“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Столична община, р-н Студентски
ул. „21 ВЕК“ № 10, ап. 3
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 54, ет. 3,
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 54, ет. 3, телефон 02 9621022
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131235645,
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-525, E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, E-mail: info@kzp.bg
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131235645
 
Contrabanda.bg е оторизиран  дистрибутор на предлаганите за продажба стоки в платформата за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет: https://www.contrabanda.bg/,  чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки.
Всички предлагани стоки са с гарантиран произход и качество.
Ползвателите на платформата могат да извършват и следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата Contrabanda.bg;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане.
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Contrabanda.bg чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от приложимата нормативна уредба, предимно чрез интерфейса на платформата Contrabanda.bg в Интернет;
7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Доставчикът в платформата Contrabanda.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Contrabanda.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.contrabanda.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към Доставчика в платформата Contrabanda.bg.
Техническите стъпки за извършването на поръка на стоки и тяхната доставка са описани в раздела ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА.
По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.
Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата Contrabanda.bg.
Ползвателят и Доставчикът в платформата Contrabanda.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в предоставените от тях данни, които ги индивидуализират.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящият сайт са запазени и са собственост на “Райвъл 04“ ООД. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от “Райвъл 04“ ООД. Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.

Неправомерното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да бъде обект на гражданска и наказателна отговорност, съгласно приложимите закони.
 
Регистрация

Регистрацията не е задължителна при закупуване на стока от Contrabanda.bg. Тя ви дава правото да следите статуса на вашата поръчка, както и да участвате в предстоящи промоции и да използвате всички услуги на магазина.

Регистрирането е напълно безплатно и става като попълните коректно формата за регистрация.
При попълване на електронната форма за регистрация, Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни.

Contrabanda.bg съхранява вашите лични данни само и единствено за нуждите на нормалното функциониране на магазина и изпълнението на направени поръчки (доставка, гаранционна поддръжка, комуникация) и гарантира неразпространението им пред трети лица, без вашето знание и разрешение.

Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Ползвателят има право на достъп в режим онлайн до Contrabanda.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Contrabanda.bg. За да подава валидни заявки за стоки, Ползвателят следва да въведе регистрираните си email и парола.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Contrabanda.bg  има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Съдържание на договора

Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
Πpaвaтa нa Πoлзвaтeлитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.
При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.
В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Contrabanda.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Contrabanda.bg са определени в профила на всяка стока в платформата.
Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Contrabanda.bg в профила на всяка стока в платформата.
Стойността на пощенските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.
Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в платформата.
Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.
Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки  информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или електронна поща.
Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.
Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, като например храни, напитки и хранителни добавки;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи, бельо, бански, чорапи, и т.н.);
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато: а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ; б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ; в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8 от ЗЗП. С приемането на настоящите ОУ и с извършване на поръчка, потребителят изрично дава предварителното си съгласие за започване на изпълнението и знае, че ще загуби правото си на отказ по смисъла на настоящата точка.
Когато доставчикът в платформата не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата contrabanda.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок. В случай, че потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.
В случай, че стоката, за която потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено.
При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да упражни правото си на отказ.
Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на следния адрес на Доставчика, а именно адреса от товарителницата на куриера, от който стоките са изпратени. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика.
Когато доставчикът в платформата не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
В случай доставка на стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, Потребителят следва да върне целия комплект, така както го е получил и в търговски вид. В случай, че някои от стоките, които са част от bundle продукта не подлежат на връщане съгласно нормативната уредба, то Потребителят се съгласява, че целият bundle продукт не подлежи на връщане.
Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.
При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

Изпълнение на договора

Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в платформата дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.
В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата.
Ако Доставчикът в платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.
Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.
При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.
В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.
Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата.
Доставчикът информира Ползвателя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че Ползвателят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика.
Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика съгласно предходния параграф, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
В случай, че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.
За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон  Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 
Лични данни

► Правила за защита на личните данни
При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб сайта, Доставчикът следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни и приложимото законодателство в тази област. Contrabanda.bg, работейки винаги в рамките на закона, се ангажира да защитава личните данни на Клиентите. Търговецът събира информация за Клиентите единствено,  за да обработи техните поръчки. Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.
► Разкриване на информация на трети компании
Contrabanda.bg не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който Ползвателят е надлежно информиран (напр. за извършването на доставка на поръчаните стоки на избраната куриерска фирма се предоставят данни на получателя на стоката) и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.contraband.bg и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.
В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта Contrabanda.bg.
 
Права и задължения

Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

► Права и задължения на Ползвателя при ползване на Contrabanda.bg:
- Клиентът да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- Клиентът да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- Клиентът да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
- Клиентът да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Contrabanda.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- Клиентът да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
- Клиентът да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на Contrabanda.bg. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от Contrabanda.bg и изрично упоменаване на източника (www.contrabanda.com) на видно място в цитата.
Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.
При неспазване на задълженията по предходната алинея, Contrabanda.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Contrabanda.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Клиентът може по всяко време да поиска от Търговеца заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно, след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

► Права и задължения на Търговеца:
- Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
- Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато 
последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 
- Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез името на сайта. 
- Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на 
Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
-Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от 
производителя информация за стоката. 
-Съобразно настоящите общи условия, Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани. 
-Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди.
Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

При извършване на промени в условията, Търговецът се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в Contrabanda.bg.
 
Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
– До Райвъл 04“ ООД, седалище и адрес на управление: България, гр. София, Столична община, р-н Студентски, ул. „21 ВЕК“ № 10, ап. 3, данни за кореспонденция: България, гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 54, ет. 3, телефон 02 962 10 22:
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.
 
 
 
Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
II. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Contrabanda.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт Contrabanda.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи при условията на тези Общи условия.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
V. Правото на отказ не се прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи, бельо, бански, чорапи и т.н.), както и при други хипотези описани в Общите условия.

За нас Магазини Контакти Блог
Към мобилната версия на сайта
Марки Обувки Дрехи Аксесоари Скейтборд Сноуборд Ваучер Всички SALE Поръчка и доставка Общи условия Връщане и замяна Начини на плащане Политика за поверителност Информация за бисквитки
Този сайт използва бисквитки (cookies) за коректната му работа. Продължавайки разглеждането на сайта, вие приемате използването на тези бисквитки.